Argumentų tipologijos

Argumentų tipai (formos, struktūros)

Kiekvienas argumentas turi savitą vidinę struktūrą, prasminius, loginius ryšius tarp argumento sudėtinių dalių. Turiniu argumentai gali būti patys įvairiausi, o savo forma, struktūra dažnai esti panašūs, todėl galimi klasifikuoti (tipologizuoti). Argumentavimo teorijoje galima aptikti skirtingas argumentų tipologijas (argumentų tipų sąrašus), kurios apima nuo kelių ar keliolikos iki kelių dešimčių argumentų tipų, dar kartais vadinamų argumentavimo schemų.

Argumentavimo schema – tai išvedimo struktūra, kuri apibendrintai nusako tam tikrą argumento tipą, naudojamą tiek kasdienėje kalboje, tiek specialiuose kontekstuose, pavyzdžiui, plačiausiai paplitusiuose teisinio argumentavimo ir mokslinio argumentavimo diskursuose. Argumentavimo schemos padeda identifikuoti, atpažinti tam tikrą argumento tipą diskusijoje, ginče.

Kiekvienos argumentavimo schemos (argumento) stiprumui įvertinti skirti atitinkami vadinamieji kritiniai klausimai. Jų pagalba galima rasti, nurodyti “silpnas” argumento vietas. Tik labai nedaug argumentavimo schemų yra logiškai teisingos (jei logika suprantama siaurąja prasme, kaip dedukcija). Daugumą argumentų galima nuginčyti, įveikti stipresniais argumentais.

Pavyzdžiai

1) Argumentavimas remiantis pavyzdžiu – „k pasižymi savybe F ir savybe G. Todėl, jei bet koks x pasižymi savybe F, tai jis pasižymi ir savybe G“

Šio argumento stiprumas patikrinamas užduodant tokius kritinius klausimus: “ar atvejis k yra tipinis visiems x? Ar yra daugiau priežasčių, kurios pagrįstų, kad, remiantis k, galima daryti išvadą dėl visų x? Kiek stiprus, pagrįstas yra apibendrinimas?”

2) Argumentavimas referuojant į pasekmes – „laikant A teisinga (atlikus A), kils teigiamos pasekmės C. Todėl A yra teisinga (reikia atlikti A)“

Šiuo atveju kritiniai klausimai yra šie: “kokios yra ketinamo atlikti veiksmo (priimti sprendimo) A atlikimo (ar susilaikymo nuo veiksmo) sąnaudos? Koks šių sąnaudų vertės ir pasekmių C vertės santykis? Kokia tikimybė, kad atlikus A (laikant A teisinga), atsiras pasekmė C?

Ir kt.